EN

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ BUDOWĘ HALI Z ZAPLECZEM SANITARNYM I BIUROWYM ORAZ ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYN współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu to rozwój przedsiębiorstwa MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J. poprzez budowę nowego zakładu i zakup nowoczesnych maszyn

i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw, umożliwiających wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesu i produktu.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa konkurencyjności firmy MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J, poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej (poprawa jakości przetwarzanych produktów)

2. Poprawa konkurencyjności i lepsze zintegrowanie firmy MIPAMA E.Z Szafarz Sp. J.  z dostawcami, poprzez zagwarantowanie producentom rolnym długoterminowego zbytu produktów rolnych

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

1. wdroży innowacje w zakresie procesu i produktu

2. uzyska wzrost sprzedaży, co przyczyni się do zwiększenia rentowności spółki

3. znacząco usprawni współpracę z dostawcami

 

 

 

o firmie

bulk

home

kontakt