EN

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe MIPAMA Import- Export Emilia i Zbigniew Szafarz Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Rozwój eksportu w firmie Mipama poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

 

Cele projektu:

Cel ogólny projektu to rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Handlowo-Usługowego MIPAMA Import- Export Emilia i Zbigniew Szafarz Spółka Jawna poprzez umiędzynarodowienie sprzedaży i znaczący wzrost udziału eksportu w przychodach.

 

Cele szczegółowe:

1) Zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej

2) Internacjonalizacja działalności firmy

3) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki dywersyfikacji rynków zbytu

4) Wzrost innowacyjności, który będzie wynikał z konieczności dostosowywania wyrobów do wymogów rynków zagranicznych i sprostania międzynarodowej konkurencji (wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych poprzez część inwestycyjną projektu);

 

Planowane efekty projektu:

• Zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych

• Znacząco usprawni współpracę z kontrahentami zagranicznymi

• Firma uzyska dodatkowy impuls rozwojowy (konkurencja z podmiotami działającymi na skalę międzynarodową, dostosowywanie oferty do wymogów klientów z wymagających rynków)

• Nawiązanie stałych partnerskich stosunków z dystrybutorami  i odbiorcami finalnymi

• Wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynkach docelowych

 

Całkowita wartość projektu: 856 118,45 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 638 748,18 PLN

 

Przetargi

 

 

o firmie

bulk

home

kontakt